Sint Jozef is een kleine, zelfstandige organisatie, opgericht in 1965. Het huidige gebouw (uit 1998) is recentelijk geheel vernieuwd, gemoderniseerd en daar waar mogelijk verduurzaamd.
Samen stáán we voor een veilige woonomgeving en goede ondersteuning en zorg!

Met ruim 230 medewerk(st)ers en 200 vrijwilligers staan we klaar voor de bewoners van Meijel e.o. Dit doen wij in goede samenwerking met (in)formele organisaties uit de kern Meijel, de gemeente Peel en Maas en collega’s in de regio Noord- en Midden Limburg.

Het dagelijkse bestuur van Sint Jozef ligt in handen van directeur-bestuurder Corine Remmers-van den Hurk (vanaf 1 september 2016). Zij is sinds augustus 2019 geaccrediteerd bestuurder (NVZD).

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad is samengesteld op basis van deskundigheden die noodzakelijk zijn voor goed toezicht en hanteert de Governancecode 2017. De leden van de Raad van Toezicht:

  • Dhr. J.M.P. Essers (voorzitter)
  • Mw. K. van Tuijn
  • Dhr. R. Kerff
  • Dhr. H. Hendrikx
  • Dhr. E. Smeets

Transparantie onkosten Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn transparant over de door hen ontvangen bezoldiging; deze staat jaarlijks vermeld in de jaarrekening.

Daarnaast geeft Sint Jozef, indien men hier informatie over wenst, inzicht in de onbelaste vergoedingen die enig lid heeft ontvangen.
Over het algemeen worden door leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur geen bijzondere onkosten gemaakt en worden er dus ook geen onbelaste vergoedingen ontvangen.