Sint Jozef stáát voor kwaliteit van zorg en goed werkgeverschap.

Dat betekent dus dat we de belangen van cliënten/bewoners én medewerkers meewegen in de dingen die we doen.

De medezeggenschapsorganen zijn daarom een belangrijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder.

Clientenraad

Onze Cliëntenraad is een onafhankelijk en bijzonder betrokken adviesorgaan.

De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in de thuiszorg en bewoners van Sint Jozef. Ook denkt de raad constructief en kritisch mee over de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Tevenst signaleert zij nieuwe ontwikkelingen en signaleert ze eventuele knelpunten. Deze worden regelmatig besproken met de directeur-bestuurder. De raad heeft hierbij ook een adviserende rol.

Binnen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ, 2018) heeft de Cliëntenraad een belangrijke taak en verantwoordelijkheid bij het adviseren over zaken als

 • het bewaken, beheersen en/of verbeteren van de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en behandeling;
 • de veiligheid van cliënten/bewoners;
 • het vorm en inhoud geven aan de visie “Hier voel ik mij thuis”;
 • de hygiëne binnen de instelling;
 • voedingsaangelegenheden;
 • recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
 • algemene regelingen die cliënten/bewoners aangaan (bijvoorbeeld rookbeleid of een wasregeling);
 • de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang.

De Cliëntenraad:

 • Nico Petit (voorzitter)
 • Maria Verkoelen-Thijssen (lid)
 • Marion Verstappen (lid)
 • Jan van Heugten (lid)
 • Sanny Vullers (lid)

De Cliëntenraad vergadert minimaal 5x per jaar met de bestuurder en heeft –naast thema-bijeenkomsten en een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad- ook op allerlei andere manieren contact met de organisatie en de Raad van Toezicht. Zo denkt ze bijvoorbeeld actief mee met allerlei projecten en initiatieven. De Cliëntenraad van Sint Jozef staat daarmee dicht op de praktijk van alledag.

Heeft u vragen aan de Cliëntenraad of wilt u eens met hen praten? Neem contact op via clientenraad@sintjozef.nl

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor de medewerkers van Sint Jozef is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 14). De OR wisselt regelmatig van gedachte met de directeur-bestuurder en geeft invulling aan het advies- en instemmingsrecht over organisatie-brede onderwerpen.

De Ondernemingsraad heeft zeven zetels en bestaat uit (gekozen) vertegenwoordigers van en door de medewerkers.De OR streeft naar een afvaardiging vanuit alle organisatie-onderdelen en bestaat uit:

 • Carien van Dijk (voorzitter)
 • Alenka Kraan (lid)
 • Kim Peeters (lid)
 • Marion Vrijssen (lid)
 • Ingrid van Roij (lid)
 • Nina van der Heijden (lid)
 • Sharon Herman (lid)

De ambtelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door Cobi Kramer.

Heb je vragen voor de Ondernemingsraad, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via ondernemingsraad@sintjozef.nl. Zij kan je ook in contact brengen met de leden van de Ondernemingsraad.

Verpleegkundig verbeterteam/Verpleegkundige adviesraad i.o.

Uniek binnen onze organisatie is het verpleegkundige verbeterteam. Wij zijn trots dat we op elk team een verpleegkundige tot onze beschikking te hebben. In bijzonder nauwe samenwerking met de overige medewerk(st)ers in de teams coördineren zij de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en behandeling van de cliënten en bewoners.
In de thuiszorg is deze rol belegd bij onze regie-verpleegkundigen.

Naast deze belangrijke rol binnen de teams, vormen alle verpleegkundigen samen het verbeterteam.
Sint Jozef werkt vanuit de kwaliteitskaders wijkzorg, palliatieve zorg en verpleeghuiszorg en richt zich dus primair op de cliënt. Niet de procedures staan centraal, maar de vraag van onze cliënten/bewoners.
Dáár richten we ons op vanuit de eigen beroepsstandaarden, wettelijke verplichtingen en in samenwerking met andere betrokkenen.

Dit verbeterteam ontwikkelt zich de komende jaren tot een volwaardige VAR (Verpleegkundige/verzorgende AdviesRaad) en is daarmee in toenemende mate van belang in het advies over het instellingsbeleid.